BANKA KARTLARI VE KREDI KARTLARI KANUNU

    

 

Kabul Tarihi: 23.02.2006

Kanun No: 5464

 

Amaç

MADDE 1 - Bu Kanunun amaci; banka kartlari ve kredi kartlarinin çikarilmasina, kullanimina, takas ve mahsup islemlerine iliskin usûl ve esaslari düzenlemek suretiyle kartli ödemeler sisteminin etkin çalismasini saglamaktir.

Kapsam

MADDE 2 - Kartli sistem kuran, kart çikaran, üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar ile üye isyerleri ve kart hamilleri bu Kanun hükümlerine tâbidir.

Kendi isyerleri ile sinirli olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli satisi ile alicinin borç alacak durumunun izlenmesi amaciyla kart çikaran veya sistem olusturan veya herhangi bir kredilendirme islemi yapilmaksizin veya hesaba bagli olmaksizin önceden belirlenen bir tutarla sinirli olmak üzere kart düzenleyen gerçek veya tüzel kisiler bu Kanun hükümlerine tâbi degildir.

Tanimlar

MADDE 3 - Bu Kanunun uygulanmasinda;

a) Kurul: Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

b) Kurum: Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

c) Banka: Mevduat bankalari ve katilim bankalari ile kalkinma ve yatirim bankalarini,

d) Banka karti: Mevduat hesabi veya özel carî hesaplarin kullanimi dahil bankacilik hizmetlerinden yararlanmayi saglayan karti,

e) Kredi karti: Nakit kullanimi gerekmeksizin mal ve hizmet alimi veya nakit çekme olanagi saglayan basili karti veya fizikî varligi bulunmayan kart numarasini,

f) Kartli sistem kurulusu: Banka karti veya kredi karti sistemi kuran ve bu sisteme göre kart çikarma veya üye isyeri anlasmasi yapma yetkisi veren kuruluslari,

g) Kart çikaran kurulus: Banka karti veya kredi karti düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diger kuruluslari,

h) Üye isyeri anlasmasi yapan kurulus: Banka karti veya kredi karti kabulünü saglamak amaciyla isyerleriyle anlasma yapan bankalar ya da kuruluslari,

i) Üye isyeri: Üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar ile yaptigi sözlesme çerçevesinde kart hamiline mal ve hizmet satmayi veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kisiyi,

j) Kart hamili: Banka karti veya kredi karti hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kisiyi,

k) Harcama belgesi: Banka karti veya kredi karti ile yapilan islemler ile ilgili olarak üye isyeri tarafindan düzenlenen, kart hamilinin islemden dogan borcu ile diger bilgileri gösteren ve kart hamilinin kimliginin bir kod numarasi, sifre veya kimligi belirleyici baska bir yöntemle belirlendigi haller disinda kart hamili tarafindan imzalanan belgeyi,

l) Nakit ödeme belgesi: Bankalarca veya yetkili üye isyerlerince banka karti veya kredi karti hamiline yapilan nakit ödemelerde düzenlenerek, kart hamilinin kimliginin bir kod numarasi, sifre veya kimligi belirleyici baska bir yöntemle belirlendigi haller disinda kart hamili tarafindan imzalanan belgeyi,

m) Son ödeme tarihi: Kart hamilinin, dönem borcunu veya ödemesi gereken asgarî tutarini gecikmeye düsmeden ödeyebilecegi son günü,

n) Dönem borcu: Hesap kesim tarihine kadar olusan borç ve alacak kayitlarinin bakiyesi ile önceki hesap özeti bakiyesinin toplamini,

o) Asgarî tutar: Dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarini,

p) Alacak belgesi: Banka karti veya kredi karti kullanilarak alinmis olan malin iadesi veya hizmetin alimindan vazgeçilmesi veya yapilan islemin iptali halinde kart hamilinin hesabina alacak kaydedilmek üzere üye isyeri tarafindan düzenlenen belgeyi,

r) Bildirim, talep, sikâyet ve itirazlar: Kart hamilinin yazili olarak, elektronik ortamda veya telefon ile yapacagi bildirim, talep, sikâyet ve itirazlari,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Izne Tâbi Islemler

Faaliyet izni

MADDE 4 - Kartli sistem kurma, kart çikarma, üye isyerleri ile anlasma yapma, bilgi alisverisi, takas ve mahsuplasma faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluslarin Kuruldan izin almalari sarttir.

Bu kuruluslarin;

a) Anonim sirket seklinde kurulmasi,

b) Kurucularinin gerekli malî güç ve itibara sahip bulunmasi, isin gerektirdigi dürüstlük ve yeterlilige sahip olmasi ve banka ortaklarinda aranan diger nitelikleri haiz olmasi,

c) Hisse senetlerinin nakit karsiligi çikarilmasi ve tamaminin nama yazili olmasi, tüzel kisi kurucularin yönetim ve denetimine sahip gerçek kisilerin kim oldugunun belgelenmesi,

d) Nakden ve her türlü muvazaadan arî olarak ödenmis olan sermayesinin alti milyon Yeni Türk Lirasindan az olmamasi,

e) Ana sözlesmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olmasi,

f) Bu Kanun kapsamindaki islemleri gerçeklestirebilecek yönetim, yeterli personel ve teknik donanima sahip olmasi, sikâyet ve itirazlarla ilgili birimleri olusturmasi,

g) (d) bendinde belirtilen sermayenin yüzde besi tutarindaki sisteme giris payinin Kurum hesabina yatirildigina dair belgenin ibraz edilmesi,

sarttir.

Kuruluslarin bu Kanun kapsamindaki faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunlugunu saglamasi zorunludur.

Merkezi yurt disinda bulunan kartli sistem kuruluslarinin Türkiye'de sube ya da kredi karti sistemi kurmamak, kart çikarmamak ve üye isyeri anlasmasi yapmamak kaydiyla temsilcilik açmalari Kurulun iznine tâbidir.

Bu maddenin uygulanmasina iliskin usûl ve esaslar Kurumca çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Faaliyet izninin iptali

MADDE 5 - Kartli sistem kurma, kart çikarma, üye isyerleri ile anlasma yapma, bilgi alisverisi, takas ve mahsuplasma kuruluslarinin, 4 üncü maddede belirtilen sartlari kaybetmesi, iznin gerçege aykiri beyanlarla alinmis oldugunun tespit edilmesi, iznin alinmasindan itibaren alti ay içinde faaliyete geçilmemesi veya bir yil içinde kesintisiz alti ay süre ile faaliyette bulunulmamis olmasi hallerinden birinin gerçeklesmesi halinde Kurul, bu Kanun kapsamindaki islemlere iliskin faaliyet iznini iptal edebilir.

Faaliyet izni verilmesine iliskin kararlar ile verilmis olan izinlerin iptaline iliskin gerekçeli kararlar Resmî Gazetede yayimlanir.

Ana sözlesme, pay edinim ve devirleri

MADDE 6 - Kartli sistem kurma, kart çikarma, üye isyerleri ile anlasma yapma, bilgi alisverisi, takas ve mahsuplasma kuruluslarinin ana sözlesme ve degisiklikleri, pay edinim ve devirleri ve dolayli pay sahipliginin belirlenmesine iliskin hususlar Kurulca belirlenir.

Izin basvurularinin degerlendirilmesi

MADDE 7 - Bu Kanun hükümleri uyarinca Kuruma yapilan izin basvurulari, denetimin etkin bir sekilde ifa edilmesine engel olabilecek nitelikte dogrudan veya dolayli herhangi bir iliskinin varligi veya izne tâbi islem için öngörülen kosullarin, niteliklerin, yeterliliklerin izin basvurusu esnasinda ya da degerlendirme sürecinde saglanamamasi veya kaybedilmesi halinde Kurulca reddedilir. Red kararlari ilgililere gerekçeli olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kart Çikaran Kuruluslarin Yükümlülükleri

Kart çikarma ve buna iliskin yükümlülükler

MADDE 8 - Kart çikaran kuruluslar, talepte bulunmayan veya sözlesme imzalamayan kisiler adina hiçbir sekil ve surette kart veremezler. Bu kuruluslarca genel müdürlük veya sube haricinde kredi karti talebi toplanabilecek yerler Kurumun uygun görüsü alinarak Türkiye Bankalar Birligi ve Türkiye Katilim Bankalari Birligi tarafindan müstereken belirlenir.

Asgarî tutarin son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda kart çikaran kurulusça kart hamiline yapilacak bildirimden itibaren bir aylik süre içerisinde bu tutarin ödenmemesi ya da banka karti ile kredi karti kullanimindan dolayi adli cezalarin uygulanmasi halinde, ilgili kart çikaran kurulusça kart hamiline verilen kredi kartlari iptal edilir ve borcun tamami ödeninceye kadar yeni kredi karti düzenlenemez.

Kart çikaran kuruluslar, kartlarin düzenli ve güvenli kullanimi ile bildirim, talep, sikâyet ve itirazlara iliskin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açik tutmakla yükümlüdür.

Kart çikaran kuruluslar, kartin verilmesi aninda kart hamilini yeteri derecede bilgilendirmek ve talep edilmesi halinde, gerçeklestirilmis islemlere ait kayitlari otuz günü geçmemek üzere islemin mahiyetine uygun bir süre zarfinda saglamakla yükümlüdür. Yurt disi islemlerinde bu süre altmis gün olarak uygulanir.

Kart çikaran kuruluslar, kartlarin kullanilmasi bir kod numarasi, sifre ya da kimligi belirleyici baska bir yöntemin kullanilmasini gerektiriyorsa, bu tür bilgilerin gizli kalmasi amaciyla gerekli önlemleri almak ve harcama ve alacak belgesinin müsteri nüshasi üzerinde ve yazismalarda kart numarasinin açikça yer almasini engellemekle yükümlüdür.

Kart çikaran kuruluslar, banka karti ve kredi kartlarinin asil kart hamiline teslim edilmesini saglayacak önlemleri almak, resit olmayan ek kart hamilleri adina düzenlenen banka ve kredi kartlarinin asil kart hamillerine teslimini saglamakla yükümlüdür.

Kredi karti limiti

MADDE 9 - Kart çikaran kuruluslar, kredi karti almak isteyen kisilerin yasaklilik veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylik veya yillik ortalama geliri, diger kart çikaran kuruluslarca bu kisilere tahsis edilen kredi karti limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçlari, müsterini tani ilkeleri ile 29 uncu madde çerçevesinde temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacaklari degerlendirmeye istinaden kullanim limiti tespit etmek zorundadir. Kart çikaran kuruluslar kart limitlerini bu hüküm çerçevesinde güncelleyebilirler. Kart çikaran kuruluslar, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artiramazlar. Kart hamillerinin harcamalariyla kart limitlerini asmalari halinde, asilan miktara islem tarihi ile ödeme tarihi arasindaki süre için, akdi faizden baska herhangi bir ücret talep edilemez.

Kart çikaran kurulus tarafindan bir gerçek kisinin sahip oldugu tüm kredi kartlari için taninacak toplam kredi kartlari limiti, ilk yil için, ilgilinin aylik ortalama net gelirinin iki katini, ikinci yil için ise, dört katini asamaz. Bu fikra uygulamasinda bin Yeni Türk Lirasina kadar limitler hariç olmak üzere, aylik veya yillik ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafindan beyan edilen ve ilgili kuruluslarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir.

Kart hamilinin talebi üzerine üçüncü kisiler adina asil karta bagli ve asil kart limitini asmamak kaydi ile ek kredi karti düzenlenebilir.

Kurul, ikinci fikrada yer alan sinirlama da dahil olmak üzere, kart çikaran kuruluslarin genel ve bireysel risk sinir ve oranlarini belirlemeye yetkilidir.

Hesap özeti

MADDE 10 - Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, kredi karti hesap özeti düzenlenmesi, yazili veya kart hamilinin talebi üzerine elektronik ortam veya baska etkin yollarla bildirilmesi zorunludur.

Sikâyet ve itirazlar

MADDE 11 - Kart çikaran kuruluslar, kart ve ek kart hamillerinin kart kullanimiyla ilgili olarak yapacaklari sikâyet ve itiraz basvurularini, basvuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde hamilin basvuru yöntemi kullanilarak ve gerekçeli bir sekilde cevaplandirmak zorundadir. Kuruluslar, kart ve ek kart hamillerinin sikâyet ve itirazlarinin ilgili birimlerine kolaylikla ulasmasini saglayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kredi karti ile yapilan islemlere, son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde, kart çikaran kurulusa basvurmak suretiyle itiraz edilebilir. Kredi karti hamili, yapacagi basvuruda, hesap özetinin hangi unsurlarina itiraz ettigini gerekçesiyle belirtmek zorundadir. Süresi içerisinde itiraz edilmeyen hesap özeti kesinlesir. Hesap özetinin kesinlesmesi genel hükümlere göre dava hakkini ortadan kaldirmaz.

Kartin haksiz kullanimi ve sigortalanmasi

MADDE 12 - Kartin ya da 16 nci maddede belirtilen bilgilerin kaybolmasi veya çalinmasi halinde kart hamili, yapacagi bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçeklesen hukuka aykiri kullanimdan dogan zararlardan yüzelli Yeni Türk Lirasi ile sinirli olmak üzere sorumludur. Hukuka aykiri kullanimin, hamilin agir ihmaline veya kastina dayanmasi veya bildirimin yapilmamasi hallerinde bu sinir uygulanmaz.

Kart çikaran kurulus, yapilacak talep ve ilgili sigorta prim bedelinin ödenmesi kosulu ile kart hamilinin birinci fikrada belirtilen yüzelli Yeni Türk Lirasi tutarindaki sorumlulugunun sigortalanmasini saglamakla yükümlüdür. Kartlarin sigortalanmasi ve sorumlulugun paylasilmasina iliskin usûl ve esaslar Kurum tarafindan çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

Kurumsal yönetime iliskin hükümler

MADDE 13 - Kart çikarma, bilgi alisverisi, takas ve mahsuplasma faaliyetinde bulunan kuruluslarin yönetim ve teskilat yapisina, muhasebe ve raporlama sistemine ve kurumsal yönetime iliskin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Kart çikaran kuruluslar, kredi kartlarina uyguladiklari faiz, gecikme faizi, yillik ücret ve her türlü komisyon oranlari ile istenilen diger bilgileri kamuoyuna yayinlanmak üzere aylik olarak Kuruma iletir. Yayinlanacak bilgi ve belgelerin içerigi ve yayinlama usûl ve esaslari Kurulca belirlenir.

Koruyucu hükümler

MADDE 14 - Kurul, bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarinca faaliyet izni verilen kuruluslarin varliklari, alacaklari, özkaynaklari, borç, yükümlülük ve taahhütleri, gelir ve giderleri arasindaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diger tüm unsurlarin ve maruz kalinan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve degerlendirilmesi amaciyla sermaye ve likidite yeterliligi de dahil sinirlamalar ve standart oranlar belirlemek suretiyle, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkinda her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarinca faaliyet izni verilen kuruluslar, yapilan düzenlemelere uymak, belirlenen sinirlamalari ve standart oranlari hesaplamak, tutturmak ve idame ettirmek ve bunlara iliskin olarak Kurul tarafindan istenen tedbirleri belirlenen süreler içinde almak ve uygulamakla yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kart Hamillerinin Yükümlülükleri

Kart kullanimina iliskin yükümlülükler

MADDE 15 - Kart kullanimindan dogan sorumluluk, sözlesme imzalandigi ve kartin zilyetligine geçtigi veya fizikî varligi bulunmayan kart numarasinin ögrenildigi andan itibaren, kart hamiline aittir.

Kartin imza hanesinin kart hamili tarafindan imzalanmis olmasi zorunludur. Üye isyerinin talep etmesi durumunda kart hamili, kartin kullanimi sirasinda kimlik belgesi ibraz etmek zorundadir.

Bu Kanunun 20 nci maddesi uyarinca harcama belgesi düzenlenmeksizin çesitli iletisim araçlari yoluyla veya siparis formu vasitasiyla yapilan mal ve hizmet alimlarindaki hukuka aykiri kullanimlardan kaynaklanan zararlardan kart hamili sorumlu tutulamaz.

Bildirim zorunlulugu

MADDE 16 - Kart hamili, kendisine tevdi edilen karti ve kartin kullanilmasi bir kod numarasi, sifre veya kimligi belirleyici baska bir yöntemin kullanilmasini gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir sekilde korumak ve baskalari tarafindan kullanilmasina engel olacak önlemleri almak, kartin kaybolmasi, çalinmasi veya iradesi disinda gerçeklesmis herhangi bir islemi ögrenmesi halinde kart çikaran kurulusu derhal haberdar etmek zorundadir.

Kart hamili adresinde meydana gelen degisiklikleri, degisiklik tarihinden itibaren onbes gün içinde kart çikaran kurulusa bildirmekle yükümlüdür.

BESINCI BÖLÜM

Üye Isyeri ve Üye Isyeri Anlasmasi Yapan Kuruluslara Iliskin Yükümlülükler

Kartin kontrol ve kabulü

MADDE 17 - Üye isyerleri, kart hamillerinin yapmis olduklari mal ve hizmet alimlarinin bedelini banka karti ya da kredi karti ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadir. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye isyerleri, kart hamilinden kartin kullanilmasi dolayisiyla komisyon veya benzeri bir isim altinda ilave bir ödemede bulunmasini isteyemez. Bu hükme aykiri davranilmasi halinde, üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar tarafindan üye isyeri sözlesmesi feshedilir ve bir yil süreyle yeni bir sözlesme yapilamaz.

Üye isyerleri, mal ve hizmet bedeli karsiligini banka karti veya kredi karti ile ödemek isteyen kisilerin imza gerektiren islemlerde imza kontrolünü yapmak, kartin tahrifata ugrayip ugramadigini kontrol etmek ve üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslarca kendilerine ulastirilan bilgiler çerçevesinde kartin geçerliligini tespit etmekle yükümlü olup, gerekli durumlarda kart üzerinde yer alan bilgilerle kimlik belgesi üzerinde yer alan bilgileri karsilastirmak üzere geçerli bir kimlik belgesi ibrazini talep etmek ve harcama belgesi üzerindeki bilgilerle kredi karti üzerindeki bilgileri karsilastirarak kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kontrollerin yapilmamasindan dogan zararlardan üye isyerleri sorumludur.

Bilgilendirme ve sistemin güvenliginin saglanmasi

MADDE 18 - Üye isyerleri, banka karti ve kredi karti ile islem yapildigini gösteren isaretleri, isyerinin girisinde ve kart hamilleri tarafindan kolayca görülebilecek bir yere koymak, üye isyeri sözlesmeleri herhangi bir nedenle sona erdigi takdirde de, bu isaretleri kaldirmakla yükümlüdür. Üye isyerleri, teknik bir nedenle geçici bir süreyle islem yapilamadigi hallerde kart hamillerini uyarmakla yükümlüdür.

Üye isyerleri, 20 nci madde uyarinca harcama belgesi düzenlenmeksizin çesitli iletisim araçlari yoluyla veya siparis formu vasitasiyla islem yapilmasina olanak saglamak üzere kuracaklari sistemlerin güvenli bir sekilde çalismasini temin etmekle yükümlüdür.

Harcama ve alacak belgesi

MADDE 19 - Üye isyerleri, mal ve hizmet bedellerinin banka karti ya da kredi karti ile ödenmesi veya nakit talep edilmesi halinde, 20 nci madde hükümleri sakli kalmak kaydiyla, elektronik ya da mekanik cihazlari kullanarak harcama belgesi veya nakit ödeme belgesi düzenlemek ve aslini sözlesmede belirtilen süre içinde muhafaza etmek ve bir nüshayi da kart hamiline vermek zorundadir. Bu hükme aykirilik halinde satilan hizmet veya mal bedeli üye isyeri anlasmasi yapan kurulustan talep edilemez.

Üye isyerleri kart kullanilarak satin alinmis bir malin iadesi veya hizmetin alimindan vazgeçilmesi veya yapilan islemin iptali halinde, alacak belgesi düzenleyerek bir nüshasini kart hamiline verdikten sonra diger bir nüshayi da muhafaza etmekle yükümlüdür.

Imza gerektirmeyen islemler

MADDE 20 - Islemin niteligi nedeniyle harcama ve alacak belgesi düzenleme imkâni olmayan hallerde kartlar, hamil tarafindan çesitli iletisim araçlari ile kart numarasi bildirilmek veya imza yerine geçen kod numarasi, sifre ya da kimligi belirleyici benzeri baska bir yöntemle islem yapilmak suretiyle de kullanilabilir.

Üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar

MADDE 21 - Üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar, kartin kabulü hususunda kart çikaran kurulustan onay alinmasini saglayacak alt yapiyi olusturmakla yükümlüdür. Üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar sözlesme yaptiklari isyerleri için islem limiti tespit edebilir.

Üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar, sözlesme yaptiklari üye isyerlerine kart hamillerinin gerçeklestirdikleri islem bedellerini sözlesme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadir.

Anlasma yapilacak üye isyerlerinin kapsamini ve islem türlerini sinirlandirmaya Kurul yetkilidir.

Islem limiti

MADDE 22 - Üye isyerleri, tek bir kredi karti ile yapilacak harcama tutarinin belirlenen islem limitini asmasi halinde kart çikaran kurulustan kartin kabulü için yetki almakla yükümlü tutulmus ise harcamanin tamami için yetki almak zorundadir. Ayni kart ile ayni ödeme islemi için birden fazla harcama belgesi düzenlenemez. Bu hükme aykiri davranilmasi halinde üye isyerleri satilan hizmet veya mal bedelini üye isyeri anlasmasi yapan kurulustan talep edemez.

Bilgilerin saklanmasi

MADDE 23 - Üye isyerleri, kartin kullanimi sonucunda kart ve kart hamili ile ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kilinan kisi, kurum ve kuruluslar hariç olmak üzere kart hamilinin yazili rizasini almadan baskasina açiklayamaz, saklayamaz ve kopyalayamaz. Üye isyerleri, kart bilgilerini üye isyeri anlasmasi yaptigi kurulus disindaki sahis veya kuruluslarla paylasamaz, satamaz, satin alamaz ve takas edemez. Üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar, bu fikranin uygulanmasini gözetmekle yükümlüdür.

Kart çikaran kuruluslar, edindikleri kisisel bilgileri gizli tutmak, kendi hizmetlerinin pazarlanmasi disinda baska amaçlarla kullanmamak ve kanunla yetkili kilinan kisi, kurum ve kuruluslar disinda kalanlarin bu bilgilere ulasmasini engellemek amaciyla gereken önlemleri almakla yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM

Sözlesme Sekli ve Genel Islem Sartlari

Sözlesme sartlari

MADDE 24 - Kart çikaran kuruluslar ile kart hamilleri arasindaki iliskiler, bu Kanun ve ilgili diger mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazirlanacak yazili sözlesme ile düzenlenir. Sözlesmenin bir örnegi, kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözlesme hükümleri ve kartin kullanimi hakkinda kart hamiline ayrintili bilgi verilmesi zorunludur.

Kart çikaran kuruluslarin kart hamilleri ile akdedecegi sözlesmelerin sekil ve içeriginde yer almasi gereken asgarî hususlar Kurulca belirlenir.

Sözlesmede belirtilen asgarî tutar, dönem borcunun yüzde yirmisinden asagi olamaz. Hesap özetinde yer alan asgarî ödeme tutari son ödeme tarihinde ödenmedigi takdirde kart hamili ödenmeyen tutar için sözlesmede öngörülen gecikme faizi disinda bir yükümlülük altina sokulamaz.

Kart hamilinin yaptigi islemler nedeniyle, sözlesmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altinda hiçbir sekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabindan kesinti yapilamaz. Sözlesmede kart hamilinin haklarini zedeleyici ve kart çikaran kurulus lehine tek tarafli haksiz sartlar saglayan hükümlere yer verilemez.

Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun olusmayacagi sözlesmede gösterilir. Sözlesme hükümlerinde kefilin sorumlulugunu artirici nitelikteki degisikliklere ve kartin kullanim limitinin yükseltilmesine iliskin olarak kefilin ilave sartlara dair sorumlulugunun baslamasi için kefilin yazili onayinin alinmasi sarttir. Kredi karti kullanimlarindaki kefalet, Borçlar Kanununda belirtilen adi kefalet hükümlerine tâbidir. Asil borçluya basvurulup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifasi istenemez.

Sözlesme degisiklikleri

MADDE 25 - Sözlesmede yapilacak degisiklikler kart hamiline bildirilir. Bu degisiklikler bildirimin yapildigi döneme iliskin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait oldugu döneme iliskin son ödeme tarihinden sonra kartin kullanilmaya devam olunmasi halinde, sözlesmede meydana gelen degisikliklerin kabul edildigi addolunur. Faiz oraninin artirilmasi durumunda ise bu degisikligin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden kart hamiline bildirilmesi zorunludur. Kart hamili faiz artirimina iliskin bildirim tarihinden itibaren en geç altmis gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartini kullanmaya son verdigi takdirde faiz artisindan etkilenmez.

Kart hamili, talep etmek suretiyle karti iptal ettirmek ve sözlesmeyi feshetmek hakkina sahiptir.

Faiz hesaplamasi

MADDE 26 - Bir hesap dönemine iliskin toplam borç tutari veya hesap bakiyesi üzerinden, o döneme iliskin hesap özetinin düzenlendigi hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibariyla faiz yürütülebilecegine iliskin kayitlar hükümsüzdür. Nakit kullanimina iliskin borçlar hakkinda islem tarihi esas alinabilir. Nakit kullanimi kapsaminda degerlendirilecek islemler Kurulca belirlenir.

Dönem borcunun bir kisminin ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanir. Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapilmasi durumunda akdi faiz, asgarî tutarin altinda ödeme yapilmasi durumunda ise gecikme faizi uygulanir. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasindan dogan borçlarda bilesik faiz uygulanmaz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, azami akdi ve gecikme faiz oranlarini tespit etmeye yetkilidir ve belirledigi bu oranlari 3 ayda bir açiklar.

Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasinda on günden az bir süre olamaz.

Katilim bankalari açisindan bu Kanun uygulamasinda yer alan faiz kâr payi, gecikme faizi ise gecikme cezasi olarak uygulanir.

4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fikrasinin (f) bendi kredi kartlari için uygulanmaz.

YEDINCI BÖLÜM

Denetim ve Alinacak Önlemler

Denetim

MADDE 27 - Bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden faaliyet izni verilen kuruluslarin, bu Kanun hükümleri çerçevesinde gerçeklestirdikleri faaliyetlerin denetim ve gözetimi Kurum tarafindan saglanir. Bu kuruluslar, öncelikle iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri, muhasebe ve finansal raporlama birimi kurmak, finansal tablolara iliskin bilgi ve belgeler basta olmak üzere her türlü kayit, bilgi, belge, yapi ve sistemlerini denetime uygun ve hazir hale getirmek zorundadirlar.

Kanun kapsaminda yer alan kisi ve kuruluslar, Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde gizli dahi olsa bu Kanunun uygulanmasi ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi talep üzerine Kuruma tevdi etmekle yükümlüdür.

Denetim ve gözetime iliskin usûl ve esaslar Kurum tarafindan çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

Alinacak önlemler

MADDE 28 - Yapilan denetimler sonucunda, 14 üncü madde çerçevesinde tespit edilen hususlar ile ilgili tedbirleri almayan, bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden faaliyet izni verilen kuruluslarin faaliyet iznini kaldirmaya en az bes üyesinin ayni yöndeki oyuyla Kurul yetkilidir.

SEKIZINCI BÖLÜM

Kuruluslar ve Kurumlar Arasi Isbirligi

Bilgi alisverisi, takas ve mahsup islemleri

MADDE 29 - Kart hamillerinin risk durumlarinin izlenmesi, degerlendirilmesi, kontrolü ve müsteri hizmetlerinin yerine getirilmesi amaciyla yapilacak bilgi ve belge alisverisi veya kartlarin kullanimindan dogan borç ve alacaklarin takas ve mahsup islemleri kart çikaran kuruluslarin aralarinda akdedecekleri yazili sözlesmeler çerçevesinde kendi aralarinda veya en az bes kart çikaran kurulus tarafindan kurulacak sirketler vasitasiyla gerçeklestirilir. Bilgi alisverisine iliskin olarak kurulacak sistemlerden, ilgili gerçek ve tüzel kisiler ücret karsiliginda faydalanir. Bu hakkin kullanimina veya alinan bilgi ve belgelere iliskin uyusmazliklarda bu Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanir. Bu hüküm geregince yapilacak bilgi ve belge alisverisi 31 inci maddenin ikinci fikrasi hükmü disindadir.

Birinci fikraya istinaden kurulacak sirketler, Kurumca istenilen tüm bilgi ve belgeleri belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak vermekle yükümlüdür. Kurum, alinacak bilgi ve belgeleri gözetim ve denetim sisteminde ve yapilacak kanunî islemlerde kullanmaya yetkilidir.

Bu sirketlerin faaliyet usûl ve esaslari, üyelik sartlari ile gözetim ve denetimine iliskin hususlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasinin görüsü alinmak suretiyle Kurul tarafindan yönetmelikle düzenlenir. Kurulca gerek görülmesi halinde bu sirketlerin gözetim ve denetimine iliskin yetki Kurum tarafindan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi ile birlikte kullanilabilir.

Kurumlar arasi isbirligi

MADDE 30 - Bu Kanunun uygulanmasi ve kredi kartlari politikalarinin yürütülmesiyle ilgili konularda; Kurum, Maliye Bakanligi, Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Hazine Müstesarligi, Rekabet Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi ve Kurulca belirlenecek diger kurumlar karsilikli mütalâa veya bilgi teatisinde bulunurlar.

Kurum ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amaciyla veri tabanlarinda yer alan ve birlikte üzerinde uzlasilan bilgileri gizlilik hükümleri çerçevesinde paylasirlar.

Bilgi paylasimina ve diger hususlara dair yapilacak isbirligine iliskin usûl ve esaslar ilgili taraflarin görüsü alinmak suretiyle Kurulca belirlenir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kanunî Yükümlülükler

Sirlarin saklanmasi

MADDE 31 - Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevleri sirasinda ögrendikleri bu Kanun kapsamindaki kuruluslara, kart hamillerine ve kefillere ait sirlari kanunen açikça yetkili olanlardan baskasina açiklayamaz ve kendi yararlarina kullanamazlar.

Kartli sistem kuran, kart çikaran, üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar, 29 uncu maddede yer alan kuruluslar ile üye isyerleri, bunlarin ortaklari, yönetim kurulu üyeleri, mensuplari, bunlar adina hareket eden kisiler ile görevlileri,

sifat ve görevleri dolayisiyla ögrendikleri sirlari kanunen açikça yetkili kilinan mercilerden baskasina açiklayamazlar. Kart çikaran kuruluslarin destek hizmeti aldigi kurulus ve çalisanlari hakkinda da bu hüküm uygulanir.

Ispat yükü

MADDE 32 - Kart numarasi bildirilmek suretiyle üye isyerinden telefon, elektronik ortam, siparis formu veya diger iletisim araçlari yoluyla yapilan islemlerden dogacak anlasmazliklarda ispat yükü üye isyerine aittir.

Kart çikaran kurulus ile kart hamili arasinda olusabilecek herhangi bir uyusmazlik halinde, islemin hatasiz bir sekilde kaydedildigi, hesaba intikal ettirildigi ve herhangi bir teknik yetersizlik veya ariza halinin bulunmadigini ispat etme yükümlülügü kart çikaran kurulusa aittir.

Bu Kanun kapsaminda telefonla yapilan bildirimlerin, konusmalarin kaydedildigi çagri merkezlerine veya ilgili yerlerde saglanan kayit cihazlari araciligiyla yapilmasi zorunludur. Kart çikaran kuruluslarin ilân ettikleri ve duyurduklari çagri merkezlerine iletilen telefonla yapilan bildirimlere iliskin ses kayitlari, bildirim tarihinden itibaren bir yil süreyle saklanir. Bunlardan ihtilafli olanlarin bu süre ile sinirli olmaksizin ihtilaf sonuçlanincaya kadar muhafazasi zorunludur.

Mikrofilmlerden veya mikrofislerden alinan kopyalar ya da elektronik veya manyetik ortamlardan çikarilan bilgileri içeren belgeler, bu kopya ve belgelerin birbirlerini teyit etmeleri kaydiyla asillarina gerek kalmaksizin 2004 sayili Icra ve Iflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fikrasinda belirtilen belgelerden sayilir.

Özen yükümlülügü

MADDE 33 - Kartli sistem kuran, kart çikaran, üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar ve üye isyerleri bu Kanun ve ilgili düzenlemeler ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gerekli basiret ve özeni göstermekle yükümlüdür.

Mesleki faaliyetin korunmasi

MADDE 34 - Bu Kanuna göre kartli sistem kurma, kart çikarma veya üye isyerleri ile anlasma yapma yetkisi olanlar disinda, hiçbir gerçek veya tüzel kisi aslen veya fer'an meslek edinerek kartli sistem kuramaz, kart çikaramaz veya üye isyerleri ile anlasma yapamaz, ticaret unvanlari ve her türlü belgeleri ile ilân ve reklâmlarinda bu islerle ugrastiklari izlenimini yaratacak hiçbir kelime veya tâbiri kullanamazlar.

 

 

ONUNCU BÖLÜM

Idarî ve Adlî Cezalar

 

Idarî para cezalari

MADDE 35 - Kurul karariyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu Kanun kapsamindaki kuruluslara, bu Kanunun;

a) 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fikralarina aykirilik halinde ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar,

b) 9 uncu maddesinin birinci fikrasina aykirilik halinde ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar, ikinci fikrasina aykirilik halinde besbin Yeni Türk Lirasindan az olmamak üzere, aykirilik olusturan tutarin yüzde biri tutarina kadar,

c) 10 uncu maddesi ve 11 inci maddesinin birinci fikrasina aykirilik halinde ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar,

d) 14 üncü maddesi hükümlerine aykirilik halinde onbin Yeni Türk Lirasindan ellibin Yeni Türk Lirasina kadar,

e) 18 inci maddesinin ikinci fikrasina aykirilik halinde ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar,

f) 24 üncü ve 25 inci maddelerine aykirilik halinde ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar,

g) 27 nci maddesinin birinci fikrasina aykirilik halinde onbin Yeni Türk Lirasindan ellibin Yeni Türk Lirasina kadar,

h) Ilgili maddelerine göre, Kurul tarafindan bu Kanuna dayanilarak alinan kararlara, çikarilan yönetmelik ve tebliglere ve yapilan diger düzenlemelere uyulmamasi halinde ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar veya aykirilik teskil eden tutarin yüzde biri oranina kadar,

idarî para cezasi uygulanir.

Bu Kanunda belirtilen para cezalari her yil basinda 5326 sayili Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri uyarinca artirilir.

Sahte belge düzenlenmesi

MADDE 36 - Gerçege aykiri olarak harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne surette olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya baskasina yarar saglayanlar, iki yildan bes yila kadar hapis ve besbin güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Gerçege aykiri beyan, sözlesme ve eki belgelerde sahtecilik

MADDE 37 - Banka karti veya kredi kartini kaybettigi ya da çaldirdigi yolunda gerçege aykiri beyanda bulunarak karti bizzat kullanan veya baskasina kullandiran kart hamilleri ile bunlari bilerek kullananlar bir yildan üç yila kadar hapis ve ikibin güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Kredi karti veya üye isyeri sözlesmesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar veya sözlesme imzalamak amaciyla sahte belge ibraz edenler bir yildan üç yila kadar hapis cezasina mahkûm edilirler.

Izinsiz kart çikarma

MADDE 38 - Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen izinleri almaksizin kartli sistem kuran, kredi karti çikaran veya üye isyeri anlasmasi yapan veya ticaret unvanlari, her türlü belgeleri, ilân ve reklamlari veya kamuoyuna yaptiklari açiklamalarda bu islerle ugrastiklari izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kisiler ile tüzel kisilerin görevlileri bir yildan üç yila kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Birinci fikraya aykirilik halinde Kurumun, ilgili Cumhuriyet Bassavciligini muhatap talebi üzerine sulh ceza hâkimince, dava açilmasi halinde davaya bakan mahkemece isyerlerinin faaliyetleri ve reklamlari geçici olarak durdurulur, ilânlari toplatilir. Bu tedbirler, hâkim karari ile kaldirilincaya kadar devam eder. Bu kararlara karsi itiraz yolu açiktir.

Bilgi güvenligi yükümlülügüne aykiri davranilmasi

MADDE 39 - Bu Kanunun 8 inci maddesinin besinci fikrasi ve 23 üncü maddesi hükümlerine kasten aykiri hareket eden kuruluslar, üye isyerleri ve üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslarin islerini fiilen yöneten görevlileri ve islemi yapan kisiler, bir yildan üç yila kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Kartlarin kullanilmasi için zorunlu olup gizli kalmasi gereken kod numarasi, kart numarasi, sifre ya da kimligi belirleyici baska bir yöntemin dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya meslekte yetersizlik veya emir ve kurallara aykirilik nedeniyle açiga çikmasina neden olan kart çikaran kuruluslar, üye isyerleri ve üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslarin islerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensuplari bin güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Bu Kanunun 31 inci maddesine aykiri davrananlar hakkinda bir yildan üç yila kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasi uygulanir.

Üye isyerlerinin cezaî sorumlulugu

MADDE 40 - Bu Kanunun 17 nci maddesinin birinci fikrasina, 18 inci maddesindeki banka karti ve kredi karti ile islem yapildigini gösteren isaretleri kaldirma yükümlülügüne ve 19 uncu maddesinin ikinci fikrasina aykiri hareket eden üye isyerlerinin islerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensuplari bin güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Denetimde istenilen bilgi ve belgeleri vermemek

MADDE 41 - Bu Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fikrasi uyarinca istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler ile bu bilgi ve belgeleri gerçege aykiri olarak verenler, üç aydan bir yila kadar hapis ve binbesyüz güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Kovusturma usûlü

MADDE 42 - Bu Kanunun 38 inci, 39 uncu ve 41 inci maddelerinde belirtilen suçlara iliskin sorusturma ve kovusturma yapilmasi, Kurum tarafindan Cumhuriyet Bassavciligina yazili basvuruda bulunulmasina baglidir. Bu basvuru muhakeme sarti niteligindedir. Bu fikra uyarinca yapilan sorusturmalar neticesinde açilan kamu davalarinda, basvuruda bulunmasi halinde Kurum, basvuru tarihinde müdahil sifatini kazanir.

Birinci fikra hükümlerine göre baslatilan sorusturmalar neticesinde Cumhuriyet savcilari kovusturmaya yer olmadigina karar verirlerse, bu karar Kuruma teblig edilir. Kurum, kendisine teblig edilecek bu kararlara karsi 5271 sayili Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir. Kamu davasi açilmasi halinde, iddianamenin bir örnegi Kuruma teblig edilir.

Bu Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen suçtan dolayi ilgililerin Cumhuriyet Bassavciligina basvuru hakki saklidir.

ONBIRINCI BÖLÜM

Diger Hükümler

Kurumsal kredi kartlari

MADDE 43 - Bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fikrasi, 9 uncu, 12 nci, 24 üncü, 25 inci, 26 nci ve 44 üncü maddesi hükümleri tacirlere verilen kurumsal kredi kartlari hakkinda uygulanmaz.

Yetkili mahkeme ve merciler

MADDE 44 - Bu Kanunun uygulanmasiyla ilgili uyusmazliklarda kart hamilinin tüketici olmasi halinde, 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanir.

Kart çikaran kuruluslar tarafindan kart hamilleri aleyhine açilacak davalarda 1086 sayili Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun görev ve yetkiye iliskin hükümleri uygulanir.

Tebligat

MADDE 45 - Bu Kanun uyarinca kart hamiline ve kefillerine yapilacak ihtarlar 7201 sayili Tebligat Kanunu hükümleri sakli kalmak kaydiyla, sözlesmedeki veya basvuru formundaki adresine, kart hamilinin bu adresini degistirdigini bildirmis olmasi halinde ise bildirilen son adresine yapilir.

Katilma payi

MADDE 46 - Bankalar hariç olmak üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarinca faaliyet izni verilen kuruluslar bir önceki yil sonu bilanço toplaminin onbinde üçünü geçmemek üzere Kurulca belirlenecek oranda katilma payini Kuruma öderler.

Belirlenen süre içerisinde ödenmeyen katilma paylari 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu kuruluslarca Kuruma ödenen katilim payi tutarlari kurumlar vergisi matrahinin tespitinde gider olarak kabul edilir.

Parasal tutarlar

MADDE 47 - Para cezalarina iliskin hükümler hariç olmak üzere, bu Kanundaki parasal tutar ve sinirlardan her biri, her yil, Türkiye Istatistik Kurumu tarafindan açiklanan üretici fiyatlari endeksindeki artis oraninin gerektirdigi miktari geçmemek üzere Kurul karariyla artirilabilir.

Yönetmelikler

MADDE 48 - Bu Kanuna göre çikarilacak yönetmelikler bir yil içerisinde hazirlanarak Kurumca yürürlüge konulur.

GEÇICI MADDE 1 - Bu Kanun hükümleri kapsamina giren kuruluslar durumlarini bir yil içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorundadirlar.

GEÇICI MADDE 2 - Bankalar hariç olmak üzere, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte 4 üncü maddede belirtilen faaliyetlerde bulunan kuruluslar, anilan maddede öngörülen yönetmeligin yayimi tarihinden baslayarak üç ay içinde Kuruma basvurarak gerekli izinleri almak zorundadir.

GEÇICI MADDE 3 - Bu Kanunun kapsamindaki kart çikaran kuruluslar faiz hesaplamasina iliskin uygulamalarini üç ay, diger uygulamalarini ise bir yil içerisinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorundadirlar.

Ancak, 24 üncü maddenin üçüncü fikrasindaki asgarî tutar bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren alti ay yüzde on olarak uygulanir.

GEÇICI MADDE 4 – Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarih itibariyle, kendisine dönem sonu borcunun ödenmesi için ihtar çekilmis veya haklarinda icra takibi baslatilmis ya da 31/1/2006 tarihine kadar temerrüde düsmüs olan kredi karti borçlulari, altmis gün içerisinde ilgili kredi karti veren kurulusa veya avukatina yazili olarak, güncel tebligat adresi de belirtmek suretiyle müracaat ederek, borçlarini taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde, düzenlenecek ödeme plânini imzalamalari ve ilk taksiti de pesin ödemeleri sartiyla kendisine bildirilen son dönem borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yillik % 18 faiz orani üzerinden hesaplanacak borç tutarini; icra takibine konu olmus ise takip, dava masraf ve harçlari, vekâlet ücreti ile birlikte onsekiz esit taksitte ödeme hakkina sahip olurlar.

Temerrüt tarihindeki ana para borcu kart çikaran kurulus tarafindan kart hamiline o tarihte gönderilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutaridir.

Kredi karti borçlusunun bu maddenin birinci fikrasina uygun olarak alacakliya müracaat etmesi ve yapilan ödeme plâni dogrultusunda taksit tutarlarini ödemesi sartiyla, halihazirda yapilmis islemler baki kalmak kaydiyla icra islemleri durur, Icra ve Iflas Kanununda belirtilen süreler islemez.

Kredi karti borçlusu bu ödeme plânina karsi ancak, plân dogrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek kosulu ile itiraz yoluna basvurabilir.

Isbu geçici madde kapsaminda yeniden yapilandirilan borçlarda, borçlunun yapilandirma öncesi dönemde borca vaki itirazlari ortadan kalkar. Ödeme plâni uyarinca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.

Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile saglanan haklar ortadan kalkar ve bu Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip islemlerine devam edilir.

Isbu geçici madde Kanunun yürürlüge giris tarihinden önce yapilmis ödemeleri geri isteme hakki vermez.

Yürürlük

MADDE 49 - Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 50 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BANKA KARTLARI VE KREDI KARTLARI

KANUNU

Kabul Tarihi: 23.02.2006

Kanun No: 5464

 

Amaç

MADDE 1 - Bu Kanunun amaci; banka kartlari ve kredi kartlarinin çikarilmasina, kullanimina, takas ve mahsup islemlerine iliskin usûl ve esaslari düzenlemek suretiyle kartli ödemeler sisteminin etkin çalismasini saglamaktir.

Kapsam

MADDE 2 - Kartli sistem kuran, kart çikaran, üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar ile üye isyerleri ve kart hamilleri bu Kanun hükümlerine tâbidir.

Kendi isyerleri ile sinirli olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli satisi ile alicinin borç alacak durumunun izlenmesi amaciyla kart çikaran veya sistem olusturan veya herhangi bir kredilendirme islemi yapilmaksizin veya hesaba bagli olmaksizin önceden belirlenen bir tutarla sinirli olmak üzere kart düzenleyen gerçek veya tüzel kisiler bu Kanun hükümlerine tâbi degildir.

Tanimlar

MADDE 3 - Bu Kanunun uygulanmasinda;

a) Kurul: Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

b) Kurum: Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

c) Banka: Mevduat bankalari ve katilim bankalari ile kalkinma ve yatirim bankalarini,

d) Banka karti: Mevduat hesabi veya özel carî hesaplarin kullanimi dahil bankacilik hizmetlerinden yararlanmayi saglayan karti,

e) Kredi karti: Nakit kullanimi gerekmeksizin mal ve hizmet alimi veya nakit çekme olanagi saglayan basili karti veya fizikî varligi bulunmayan kart numarasini,

f) Kartli sistem kurulusu: Banka karti veya kredi karti sistemi kuran ve bu sisteme göre kart çikarma veya üye isyeri anlasmasi yapma yetkisi veren kuruluslari,

g) Kart çikaran kurulus: Banka karti veya kredi karti düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diger kuruluslari,

h) Üye isyeri anlasmasi yapan kurulus: Banka karti veya kredi karti kabulünü saglamak amaciyla isyerleriyle anlasma yapan bankalar ya da kuruluslari,

i) Üye isyeri: Üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar ile yaptigi sözlesme çerçevesinde kart hamiline mal ve hizmet satmayi veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kisiyi,

j) Kart hamili: Banka karti veya kredi karti hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kisiyi,

k) Harcama belgesi: Banka karti veya kredi karti ile yapilan islemler ile ilgili olarak üye isyeri tarafindan düzenlenen, kart hamilinin islemden dogan borcu ile diger bilgileri gösteren ve kart hamilinin kimliginin bir kod numarasi, sifre veya kimligi belirleyici baska bir yöntemle belirlendigi haller disinda kart hamili tarafindan imzalanan belgeyi,

l) Nakit ödeme belgesi: Bankalarca veya yetkili üye isyerlerince banka karti veya kredi karti hamiline yapilan nakit ödemelerde düzenlenerek, kart hamilinin kimliginin bir kod numarasi, sifre veya kimligi belirleyici baska bir yöntemle belirlendigi haller disinda kart hamili tarafindan imzalanan belgeyi,

m) Son ödeme tarihi: Kart hamilinin, dönem borcunu veya ödemesi gereken asgarî tutarini gecikmeye düsmeden ödeyebilecegi son günü,

n) Dönem borcu: Hesap kesim tarihine kadar olusan borç ve alacak kayitlarinin bakiyesi ile önceki hesap özeti bakiyesinin toplamini,

o) Asgarî tutar: Dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarini,

p) Alacak belgesi: Banka karti veya kredi karti kullanilarak alinmis olan malin iadesi veya hizmetin alimindan vazgeçilmesi veya yapilan islemin iptali halinde kart hamilinin hesabina alacak kaydedilmek üzere üye isyeri tarafindan düzenlenen belgeyi,

r) Bildirim, talep, sikâyet ve itirazlar: Kart hamilinin yazili olarak, elektronik ortamda veya telefon ile yapacagi bildirim, talep, sikâyet ve itirazlari,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Izne Tâbi Islemler

Faaliyet izni

MADDE 4 - Kartli sistem kurma, kart çikarma, üye isyerleri ile anlasma yapma, bilgi alisverisi, takas ve mahsuplasma faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluslarin Kuruldan izin almalari sarttir.

Bu kuruluslarin;

a) Anonim sirket seklinde kurulmasi,

b) Kurucularinin gerekli malî güç ve itibara sahip bulunmasi, isin gerektirdigi dürüstlük ve yeterlilige sahip olmasi ve banka ortaklarinda aranan diger nitelikleri haiz olmasi,

c) Hisse senetlerinin nakit karsiligi çikarilmasi ve tamaminin nama yazili olmasi, tüzel kisi kurucularin yönetim ve denetimine sahip gerçek kisilerin kim oldugunun belgelenmesi,

d) Nakden ve her türlü muvazaadan arî olarak ödenmis olan sermayesinin alti milyon Yeni Türk Lirasindan az olmamasi,

e) Ana sözlesmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olmasi,

f) Bu Kanun kapsamindaki islemleri gerçeklestirebilecek yönetim, yeterli personel ve teknik donanima sahip olmasi, sikâyet ve itirazlarla ilgili birimleri olusturmasi,

g) (d) bendinde belirtilen sermayenin yüzde besi tutarindaki sisteme giris payinin Kurum hesabina yatirildigina dair belgenin ibraz edilmesi,

sarttir.

Kuruluslarin bu Kanun kapsamindaki faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunlugunu saglamasi zorunludur.

Merkezi yurt disinda bulunan kartli sistem kuruluslarinin Türkiye'de sube ya da kredi karti sistemi kurmamak, kart çikarmamak ve üye isyeri anlasmasi yapmamak kaydiyla temsilcilik açmalari Kurulun iznine tâbidir.

Bu maddenin uygulanmasina iliskin usûl ve esaslar Kurumca çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Faaliyet izninin iptali

MADDE 5 - Kartli sistem kurma, kart çikarma, üye isyerleri ile anlasma yapma, bilgi alisverisi, takas ve mahsuplasma kuruluslarinin, 4 üncü maddede belirtilen sartlari kaybetmesi, iznin gerçege aykiri beyanlarla alinmis oldugunun tespit edilmesi, iznin alinmasindan itibaren alti ay içinde faaliyete geçilmemesi veya bir yil içinde kesintisiz alti ay süre ile faaliyette bulunulmamis olmasi hallerinden birinin gerçeklesmesi halinde Kurul, bu Kanun kapsamindaki islemlere iliskin faaliyet iznini iptal edebilir.

Faaliyet izni verilmesine iliskin kararlar ile verilmis olan izinlerin iptaline iliskin gerekçeli kararlar Resmî Gazetede yayimlanir.

Ana sözlesme, pay edinim ve devirleri

MADDE 6 - Kartli sistem kurma, kart çikarma, üye isyerleri ile anlasma yapma, bilgi alisverisi, takas ve mahsuplasma kuruluslarinin ana sözlesme ve degisiklikleri, pay edinim ve devirleri ve dolayli pay sahipliginin belirlenmesine iliskin hususlar Kurulca belirlenir.

Izin basvurularinin degerlendirilmesi

MADDE 7 - Bu Kanun hükümleri uyarinca Kuruma yapilan izin basvurulari, denetimin etkin bir sekilde ifa edilmesine engel olabilecek nitelikte dogrudan veya dolayli herhangi bir iliskinin varligi veya izne tâbi islem için öngörülen kosullarin, niteliklerin, yeterliliklerin izin basvurusu esnasinda ya da degerlendirme sürecinde saglanamamasi veya kaybedilmesi halinde Kurulca reddedilir. Red kararlari ilgililere gerekçeli olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kart Çikaran Kuruluslarin Yükümlülükleri

Kart çikarma ve buna iliskin yükümlülükler

MADDE 8 - Kart çikaran kuruluslar, talepte bulunmayan veya sözlesme imzalamayan kisiler adina hiçbir sekil ve surette kart veremezler. Bu kuruluslarca genel müdürlük veya sube haricinde kredi karti talebi toplanabilecek yerler Kurumun uygun görüsü alinarak Türkiye Bankalar Birligi ve Türkiye Katilim Bankalari Birligi tarafindan müstereken belirlenir.

Asgarî tutarin son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda kart çikaran kurulusça kart hamiline yapilacak bildirimden itibaren bir aylik süre içerisinde bu tutarin ödenmemesi ya da banka karti ile kredi karti kullanimindan dolayi adli cezalarin uygulanmasi halinde, ilgili kart çikaran kurulusça kart hamiline verilen kredi kartlari iptal edilir ve borcun tamami ödeninceye kadar yeni kredi karti düzenlenemez.

Kart çikaran kuruluslar, kartlarin düzenli ve güvenli kullanimi ile bildirim, talep, sikâyet ve itirazlara iliskin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açik tutmakla yükümlüdür.

Kart çikaran kuruluslar, kartin verilmesi aninda kart hamilini yeteri derecede bilgilendirmek ve talep edilmesi halinde, gerçeklestirilmis islemlere ait kayitlari otuz günü geçmemek üzere islemin mahiyetine uygun bir süre zarfinda saglamakla yükümlüdür. Yurt disi islemlerinde bu süre altmis gün olarak uygulanir.

Kart çikaran kuruluslar, kartlarin kullanilmasi bir kod numarasi, sifre ya da kimligi belirleyici baska bir yöntemin kullanilmasini gerektiriyorsa, bu tür bilgilerin gizli kalmasi amaciyla gerekli önlemleri almak ve harcama ve alacak belgesinin müsteri nüshasi üzerinde ve yazismalarda kart numarasinin açikça yer almasini engellemekle yükümlüdür.

Kart çikaran kuruluslar, banka karti ve kredi kartlarinin asil kart hamiline teslim edilmesini saglayacak önlemleri almak, resit olmayan ek kart hamilleri adina düzenlenen banka ve kredi kartlarinin asil kart hamillerine teslimini saglamakla yükümlüdür.

Kredi karti limiti

MADDE 9 - Kart çikaran kuruluslar, kredi karti almak isteyen kisilerin yasaklilik veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylik veya yillik ortalama geliri, diger kart çikaran kuruluslarca bu kisilere tahsis edilen kredi karti limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçlari, müsterini tani ilkeleri ile 29 uncu madde çerçevesinde temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacaklari degerlendirmeye istinaden kullanim limiti tespit etmek zorundadir. Kart çikaran kuruluslar kart limitlerini bu hüküm çerçevesinde güncelleyebilirler. Kart çikaran kuruluslar, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artiramazlar. Kart hamillerinin harcamalariyla kart limitlerini asmalari halinde, asilan miktara islem tarihi ile ödeme tarihi arasindaki süre için, akdi faizden baska herhangi bir ücret talep edilemez.

Kart çikaran kurulus tarafindan bir gerçek kisinin sahip oldugu tüm kredi kartlari için taninacak toplam kredi kartlari limiti, ilk yil için, ilgilinin aylik ortalama net gelirinin iki katini, ikinci yil için ise, dört katini asamaz. Bu fikra uygulamasinda bin Yeni Türk Lirasina kadar limitler hariç olmak üzere, aylik veya yillik ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafindan beyan edilen ve ilgili kuruluslarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir.

Kart hamilinin talebi üzerine üçüncü kisiler adina asil karta bagli ve asil kart limitini asmamak kaydi ile ek kredi karti düzenlenebilir.

Kurul, ikinci fikrada yer alan sinirlama da dahil olmak üzere, kart çikaran kuruluslarin genel ve bireysel risk sinir ve oranlarini belirlemeye yetkilidir.

Hesap özeti

MADDE 10 - Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, kredi karti hesap özeti düzenlenmesi, yazili veya kart hamilinin talebi üzerine elektronik ortam veya baska etkin yollarla bildirilmesi zorunludur.

Sikâyet ve itirazlar

MADDE 11 - Kart çikaran kuruluslar, kart ve ek kart hamillerinin kart kullanimiyla ilgili olarak yapacaklari sikâyet ve itiraz basvurularini, basvuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde hamilin basvuru yöntemi kullanilarak ve gerekçeli bir sekilde cevaplandirmak zorundadir. Kuruluslar, kart ve ek kart hamillerinin sikâyet ve itirazlarinin ilgili birimlerine kolaylikla ulasmasini saglayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kredi karti ile yapilan islemlere, son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde, kart çikaran kurulusa basvurmak suretiyle itiraz edilebilir. Kredi karti hamili, yapacagi basvuruda, hesap özetinin hangi unsurlarina itiraz ettigini gerekçesiyle belirtmek zorundadir. Süresi içerisinde itiraz edilmeyen hesap özeti kesinlesir. Hesap özetinin kesinlesmesi genel hükümlere göre dava hakkini ortadan kaldirmaz.

Kartin haksiz kullanimi ve sigortalanmasi

MADDE 12 - Kartin ya da 16 nci maddede belirtilen bilgilerin kaybolmasi veya çalinmasi halinde kart hamili, yapacagi bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçeklesen hukuka aykiri kullanimdan dogan zararlardan yüzelli Yeni Türk Lirasi ile sinirli olmak üzere sorumludur. Hukuka aykiri kullanimin, hamilin agir ihmaline veya kastina dayanmasi veya bildirimin yapilmamasi hallerinde bu sinir uygulanmaz.

Kart çikaran kurulus, yapilacak talep ve ilgili sigorta prim bedelinin ödenmesi kosulu ile kart hamilinin birinci fikrada belirtilen yüzelli Yeni Türk Lirasi tutarindaki sorumlulugunun sigortalanmasini saglamakla yükümlüdür. Kartlarin sigortalanmasi ve sorumlulugun paylasilmasina iliskin usûl ve esaslar Kurum tarafindan çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

Kurumsal yönetime iliskin hükümler

MADDE 13 - Kart çikarma, bilgi alisverisi, takas ve mahsuplasma faaliyetinde bulunan kuruluslarin yönetim ve teskilat yapisina, muhasebe ve raporlama sistemine ve kurumsal yönetime iliskin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Kart çikaran kuruluslar, kredi kartlarina uyguladiklari faiz, gecikme faizi, yillik ücret ve her türlü komisyon oranlari ile istenilen diger bilgileri kamuoyuna yayinlanmak üzere aylik olarak Kuruma iletir. Yayinlanacak bilgi ve belgelerin içerigi ve yayinlama usûl ve esaslari Kurulca belirlenir.

Koruyucu hükümler

MADDE 14 - Kurul, bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarinca faaliyet izni verilen kuruluslarin varliklari, alacaklari, özkaynaklari, borç, yükümlülük ve taahhütleri, gelir ve giderleri arasindaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diger tüm unsurlarin ve maruz kalinan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve degerlendirilmesi amaciyla sermaye ve likidite yeterliligi de dahil sinirlamalar ve standart oranlar belirlemek suretiyle, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkinda her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarinca faaliyet izni verilen kuruluslar, yapilan düzenlemelere uymak, belirlenen sinirlamalari ve standart oranlari hesaplamak, tutturmak ve idame ettirmek ve bunlara iliskin olarak Kurul tarafindan istenen tedbirleri belirlenen süreler içinde almak ve uygulamakla yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kart Hamillerinin Yükümlülükleri

Kart kullanimina iliskin yükümlülükler

MADDE 15 - Kart kullanimindan dogan sorumluluk, sözlesme imzalandigi ve kartin zilyetligine geçtigi veya fizikî varligi bulunmayan kart numarasinin ögrenildigi andan itibaren, kart hamiline aittir.

Kartin imza hanesinin kart hamili tarafindan imzalanmis olmasi zorunludur. Üye isyerinin talep etmesi durumunda kart hamili, kartin kullanimi sirasinda kimlik belgesi ibraz etmek zorundadir.

Bu Kanunun 20 nci maddesi uyarinca harcama belgesi düzenlenmeksizin çesitli iletisim araçlari yoluyla veya siparis formu vasitasiyla yapilan mal ve hizmet alimlarindaki hukuka aykiri kullanimlardan kaynaklanan zararlardan kart hamili sorumlu tutulamaz.

Bildirim zorunlulugu

MADDE 16 - Kart hamili, kendisine tevdi edilen karti ve kartin kullanilmasi bir kod numarasi, sifre veya kimligi belirleyici baska bir yöntemin kullanilmasini gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir sekilde korumak ve baskalari tarafindan kullanilmasina engel olacak önlemleri almak, kartin kaybolmasi, çalinmasi veya iradesi disinda gerçeklesmis herhangi bir islemi ögrenmesi halinde kart çikaran kurulusu derhal haberdar etmek zorundadir.

Kart hamili adresinde meydana gelen degisiklikleri, degisiklik tarihinden itibaren onbes gün içinde kart çikaran kurulusa bildirmekle yükümlüdür.

 

BESINCI BÖLÜM

Üye Isyeri ve Üye Isyeri Anlasmasi Yapan Kuruluslara Iliskin Yükümlülükler

Kartin kontrol ve kabulü

MADDE 17 - Üye isyerleri, kart hamillerinin yapmis olduklari mal ve hizmet alimlarinin bedelini banka karti ya da kredi karti ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadir. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye isyerleri, kart hamilinden kartin kullanilmasi dolayisiyla komisyon veya benzeri bir isim altinda ilave bir ödemede bulunmasini isteyemez. Bu hükme aykiri davranilmasi halinde, üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar tarafindan üye isyeri sözlesmesi feshedilir ve bir yil süreyle yeni bir sözlesme yapilamaz.

Üye isyerleri, mal ve hizmet bedeli karsiligini banka karti veya kredi karti ile ödemek isteyen kisilerin imza gerektiren islemlerde imza kontrolünü yapmak, kartin tahrifata ugrayip ugramadigini kontrol etmek ve üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslarca kendilerine ulastirilan bilgiler çerçevesinde kartin geçerliligini tespit etmekle yükümlü olup, gerekli durumlarda kart üzerinde yer alan bilgilerle kimlik belgesi üzerinde yer alan bilgileri karsilastirmak üzere geçerli bir kimlik belgesi ibrazini talep etmek ve harcama belgesi üzerindeki bilgilerle kredi karti üzerindeki bilgileri karsilastirarak kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kontrollerin yapilmamasindan dogan zararlardan üye isyerleri sorumludur.

Bilgilendirme ve sistemin güvenliginin saglanmasi

MADDE 18 - Üye isyerleri, banka karti ve kredi karti ile islem yapildigini gösteren isaretleri, isyerinin girisinde ve kart hamilleri tarafindan kolayca görülebilecek bir yere koymak, üye isyeri sözlesmeleri herhangi bir nedenle sona erdigi takdirde de, bu isaretleri kaldirmakla yükümlüdür. Üye isyerleri, teknik bir nedenle geçici bir süreyle islem yapilamadigi hallerde kart hamillerini uyarmakla yükümlüdür.

Üye isyerleri, 20 nci madde uyarinca harcama belgesi düzenlenmeksizin çesitli iletisim araçlari yoluyla veya siparis formu vasitasiyla islem yapilmasina olanak saglamak üzere kuracaklari sistemlerin güvenli bir sekilde çalismasini temin etmekle yükümlüdür.

Harcama ve alacak belgesi

MADDE 19 - Üye isyerleri, mal ve hizmet bedellerinin banka karti ya da kredi karti ile ödenmesi veya nakit talep edilmesi halinde, 20 nci madde hükümleri sakli kalmak kaydiyla, elektronik ya da mekanik cihazlari kullanarak harcama belgesi veya nakit ödeme belgesi düzenlemek ve aslini sözlesmede belirtilen süre içinde muhafaza etmek ve bir nüshayi da kart hamiline vermek zorundadir. Bu hükme aykirilik halinde satilan hizmet veya mal bedeli üye isyeri anlasmasi yapan kurulustan talep edilemez.

Üye isyerleri kart kullanilarak satin alinmis bir malin iadesi veya hizmetin alimindan vazgeçilmesi veya yapilan islemin iptali halinde, alacak belgesi düzenleyerek bir nüshasini kart hamiline verdikten sonra diger bir nüshayi da muhafaza etmekle yükümlüdür.

Imza gerektirmeyen islemler

MADDE 20 - Islemin niteligi nedeniyle harcama ve alacak belgesi düzenleme imkâni olmayan hallerde kartlar, hamil tarafindan çesitli iletisim araçlari ile kart numarasi bildirilmek veya imza yerine geçen kod numarasi, sifre ya da kimligi belirleyici benzeri baska bir yöntemle islem yapilmak suretiyle de kullanilabilir.

Üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar

MADDE 21 - Üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar, kartin kabulü hususunda kart çikaran kurulustan onay alinmasini saglayacak alt yapiyi olusturmakla yükümlüdür. Üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar sözlesme yaptiklari isyerleri için islem limiti tespit edebilir.

Üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar, sözlesme yaptiklari üye isyerlerine kart hamillerinin gerçeklestirdikleri islem bedellerini sözlesme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadir.

Anlasma yapilacak üye isyerlerinin kapsamini ve islem türlerini sinirlandirmaya Kurul yetkilidir.

Islem limiti

MADDE 22 - Üye isyerleri, tek bir kredi karti ile yapilacak harcama tutarinin belirlenen islem limitini asmasi halinde kart çikaran kurulustan kartin kabulü için yetki almakla yükümlü tutulmus ise harcamanin tamami için yetki almak zorundadir. Ayni kart ile ayni ödeme islemi için birden fazla harcama belgesi düzenlenemez. Bu hükme aykiri davranilmasi halinde üye isyerleri satilan hizmet veya mal bedelini üye isyeri anlasmasi yapan kurulustan talep edemez.

Bilgilerin saklanmasi

MADDE 23 - Üye isyerleri, kartin kullanimi sonucunda kart ve kart hamili ile ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kilinan kisi, kurum ve kuruluslar hariç olmak üzere kart hamilinin yazili rizasini almadan baskasina açiklayamaz, saklayamaz ve kopyalayamaz. Üye isyerleri, kart bilgilerini üye isyeri anlasmasi yaptigi kurulus disindaki sahis veya kuruluslarla paylasamaz, satamaz, satin alamaz ve takas edemez. Üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar, bu fikranin uygulanmasini gözetmekle yükümlüdür.

Kart çikaran kuruluslar, edindikleri kisisel bilgileri gizli tutmak, kendi hizmetlerinin pazarlanmasi disinda baska amaçlarla kullanmamak ve kanunla yetkili kilinan kisi, kurum ve kuruluslar disinda kalanlarin bu bilgilere ulasmasini engellemek amaciyla gereken önlemleri almakla yükümlüdür.

ALTINCI BÖLÜM

Sözlesme Sekli ve Genel Islem Sartlari

Sözlesme sartlari

MADDE 24 - Kart çikaran kuruluslar ile kart hamilleri arasindaki iliskiler, bu Kanun ve ilgili diger mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazirlanacak yazili sözlesme ile düzenlenir. Sözlesmenin bir örnegi, kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözlesme hükümleri ve kartin kullanimi hakkinda kart hamiline ayrintili bilgi verilmesi zorunludur.

Kart çikaran kuruluslarin kart hamilleri ile akdedecegi sözlesmelerin sekil ve içeriginde yer almasi gereken asgarî hususlar Kurulca belirlenir.

Sözlesmede belirtilen asgarî tutar, dönem borcunun yüzde yirmisinden asagi olamaz. Hesap özetinde yer alan asgarî ödeme tutari son ödeme tarihinde ödenmedigi takdirde kart hamili ödenmeyen tutar için sözlesmede öngörülen gecikme faizi disinda bir yükümlülük altina sokulamaz.

Kart hamilinin yaptigi islemler nedeniyle, sözlesmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altinda hiçbir sekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabindan kesinti yapilamaz. Sözlesmede kart hamilinin haklarini zedeleyici ve kart çikaran kurulus lehine tek tarafli haksiz sartlar saglayan hükümlere yer verilemez.

Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun olusmayacagi sözlesmede gösterilir. Sözlesme hükümlerinde kefilin sorumlulugunu artirici nitelikteki degisikliklere ve kartin kullanim limitinin yükseltilmesine iliskin olarak kefilin ilave sartlara dair sorumlulugunun baslamasi için kefilin yazili onayinin alinmasi sarttir. Kredi karti kullanimlarindaki kefalet, Borçlar Kanununda belirtilen adi kefalet hükümlerine tâbidir. Asil borçluya basvurulup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifasi istenemez.

Sözlesme degisiklikleri

MADDE 25 - Sözlesmede yapilacak degisiklikler kart hamiline bildirilir. Bu degisiklikler bildirimin yapildigi döneme iliskin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait oldugu döneme iliskin son ödeme tarihinden sonra kartin kullanilmaya devam olunmasi halinde, sözlesmede meydana gelen degisikliklerin kabul edildigi addolunur. Faiz oraninin artirilmasi durumunda ise bu degisikligin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden kart hamiline bildirilmesi zorunludur. Kart hamili faiz artirimina iliskin bildirim tarihinden itibaren en geç altmis gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartini kullanmaya son verdigi takdirde faiz artisindan etkilenmez.

Kart hamili, talep etmek suretiyle karti iptal ettirmek ve sözlesmeyi feshetmek hakkina sahiptir.

Faiz hesaplamasi

MADDE 26 - Bir hesap dönemine iliskin toplam borç tutari veya hesap bakiyesi üzerinden, o döneme iliskin hesap özetinin düzenlendigi hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibariyla faiz yürütülebilecegine iliskin kayitlar hükümsüzdür. Nakit kullanimina iliskin borçlar hakkinda islem tarihi esas alinabilir. Nakit kullanimi kapsaminda degerlendirilecek islemler Kurulca belirlenir.

Dönem borcunun bir kisminin ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanir. Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapilmasi durumunda akdi faiz, asgarî tutarin altinda ödeme yapilmasi durumunda ise gecikme faizi uygulanir. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasindan dogan borçlarda bilesik faiz uygulanmaz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, azami akdi ve gecikme faiz oranlarini tespit etmeye yetkilidir ve belirledigi bu oranlari 3 ayda bir açiklar.

Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasinda on günden az bir süre olamaz.

Katilim bankalari açisindan bu Kanun uygulamasinda yer alan faiz kâr payi, gecikme faizi ise gecikme cezasi olarak uygulanir.

4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fikrasinin (f) bendi kredi kartlari için uygulanmaz.

YEDINCI BÖLÜM

Denetim ve Alinacak Önlemler

Denetim

MADDE 27 - Bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden faaliyet izni verilen kuruluslarin, bu Kanun hükümleri çerçevesinde gerçeklestirdikleri faaliyetlerin denetim ve gözetimi Kurum tarafindan saglanir. Bu kuruluslar, öncelikle iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri, muhasebe ve finansal raporlama birimi kurmak, finansal tablolara iliskin bilgi ve belgeler basta olmak üzere her türlü kayit, bilgi, belge, yapi ve sistemlerini denetime uygun ve hazir hale getirmek zorundadirlar.

Kanun kapsaminda yer alan kisi ve kuruluslar, Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde gizli dahi olsa bu Kanunun uygulanmasi ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi talep üzerine Kuruma tevdi etmekle yükümlüdür.

Denetim ve gözetime iliskin usûl ve esaslar Kurum tarafindan çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

Alinacak önlemler

MADDE 28 - Yapilan denetimler sonucunda, 14 üncü madde çerçevesinde tespit edilen hususlar ile ilgili tedbirleri almayan, bu Kanunun 4 üncü maddesine istinaden faaliyet izni verilen kuruluslarin faaliyet iznini kaldirmaya en az bes üyesinin ayni yöndeki oyuyla Kurul yetkilidir.

SEKIZINCI BÖLÜM

Kuruluslar ve Kurumlar Arasi Isbirligi

Bilgi alisverisi, takas ve mahsup islemleri

MADDE 29 - Kart hamillerinin risk durumlarinin izlenmesi, degerlendirilmesi, kontrolü ve müsteri hizmetlerinin yerine getirilmesi amaciyla yapilacak bilgi ve belge alisverisi veya kartlarin kullanimindan dogan borç ve alacaklarin takas ve mahsup islemleri kart çikaran kuruluslarin aralarinda akdedecekleri yazili sözlesmeler çerçevesinde kendi aralarinda veya en az bes kart çikaran kurulus tarafindan kurulacak sirketler vasitasiyla gerçeklestirilir. Bilgi alisverisine iliskin olarak kurulacak sistemlerden, ilgili gerçek ve tüzel kisiler ücret karsiliginda faydalanir. Bu hakkin kullanimina veya alinan bilgi ve belgelere iliskin uyusmazliklarda bu Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanir. Bu hüküm geregince yapilacak bilgi ve belge alisverisi 31 inci maddenin ikinci fikrasi hükmü disindadir.

Birinci fikraya istinaden kurulacak sirketler, Kurumca istenilen tüm bilgi ve belgeleri belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak vermekle yükümlüdür. Kurum, alinacak bilgi ve belgeleri gözetim ve denetim sisteminde ve yapilacak kanunî islemlerde kullanmaya yetkilidir.

Bu sirketlerin faaliyet usûl ve esaslari, üyelik sartlari ile gözetim ve denetimine iliskin hususlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasinin görüsü alinmak suretiyle Kurul tarafindan yönetmelikle düzenlenir. Kurulca gerek görülmesi halinde bu sirketlerin gözetim ve denetimine iliskin yetki Kurum tarafindan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi ile birlikte kullanilabilir.

Kurumlar arasi isbirligi

MADDE 30 - Bu Kanunun uygulanmasi ve kredi kartlari politikalarinin yürütülmesiyle ilgili konularda; Kurum, Maliye Bakanligi, Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Hazine Müstesarligi, Rekabet Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi ve Kurulca belirlenecek diger kurumlar karsilikli mütalâa veya bilgi teatisinde bulunurlar.

Kurum ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amaciyla veri tabanlarinda yer alan ve birlikte üzerinde uzlasilan bilgileri gizlilik hükümleri çerçevesinde paylasirlar.

Bilgi paylasimina ve diger hususlara dair yapilacak isbirligine iliskin usûl ve esaslar ilgili taraflarin görüsü alinmak suretiyle Kurulca belirlenir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kanunî Yükümlülükler

Sirlarin saklanmasi

MADDE 31 - Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevleri sirasinda ögrendikleri bu Kanun kapsamindaki kuruluslara, kart hamillerine ve kefillere ait sirlari kanunen açikça yetkili olanlardan baskasina açiklayamaz ve kendi yararlarina kullanamazlar.

Kartli sistem kuran, kart çikaran, üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar, 29 uncu maddede yer alan kuruluslar ile üye isyerleri, bunlarin ortaklari, yönetim kurulu üyeleri, mensuplari, bunlar adina hareket eden kisiler ile görevlileri, sifat ve görevleri dolayisiyla ögrendikleri sirlari kanunen açikça yetkili kilinan mercilerden baskasina açiklayamazlar. Kart çikaran kuruluslarin destek hizmeti aldigi kurulus ve çalisanlari hakkinda da bu hüküm uygulanir.

Ispat yükü

MADDE 32 - Kart numarasi bildirilmek suretiyle üye isyerinden telefon, elektronik ortam, siparis formu veya diger iletisim araçlari yoluyla yapilan islemlerden dogacak anlasmazliklarda ispat yükü üye isyerine aittir.

Kart çikaran kurulus ile kart hamili arasinda olusabilecek herhangi bir uyusmazlik halinde, islemin hatasiz bir sekilde kaydedildigi, hesaba intikal ettirildigi ve herhangi bir teknik yetersizlik veya ariza halinin bulunmadigini ispat etme yükümlülügü kart çikaran kurulusa aittir.

Bu Kanun kapsaminda telefonla yapilan bildirimlerin, konusmalarin kaydedildigi çagri merkezlerine veya ilgili yerlerde saglanan kayit cihazlari araciligiyla yapilmasi zorunludur. Kart çikaran kuruluslarin ilân ettikleri ve duyurduklari çagri merkezlerine iletilen telefonla yapilan bildirimlere iliskin ses kayitlari, bildirim tarihinden itibaren bir yil süreyle saklanir. Bunlardan ihtilafli olanlarin bu süre ile sinirli olmaksizin ihtilaf sonuçlanincaya kadar muhafazasi zorunludur.

Mikrofilmlerden veya mikrofislerden alinan kopyalar ya da elektronik veya manyetik ortamlardan çikarilan bilgileri içeren belgeler, bu kopya ve belgelerin birbirlerini teyit etmeleri kaydiyla asillarina gerek kalmaksizin 2004 sayili Icra ve Iflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fikrasinda belirtilen belgelerden sayilir.

Özen yükümlülügü

MADDE 33 - Kartli sistem kuran, kart çikaran, üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslar ve üye isyerleri bu Kanun ve ilgili düzenlemeler ile getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gerekli basiret ve özeni göstermekle yükümlüdür.

Mesleki faaliyetin korunmasi

MADDE 34 - Bu Kanuna göre kartli sistem kurma, kart çikarma veya üye isyerleri ile anlasma yapma yetkisi olanlar disinda, hiçbir gerçek veya tüzel kisi aslen veya fer'an meslek edinerek kartli sistem kuramaz, kart çikaramaz veya üye isyerleri ile anlasma yapamaz, ticaret unvanlari ve her türlü belgeleri ile ilân ve reklâmlarinda bu islerle ugrastiklari izlenimini yaratacak hiçbir kelime veya tâbiri kullanamazlar.

 

 

ONUNCU BÖLÜM

Idarî ve Adlî Cezalar

 

Idarî para cezalari

MADDE 35 - Kurul karariyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu Kanun kapsamindaki kuruluslara, bu Kanunun;

a) 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fikralarina aykirilik halinde ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar,

b) 9 uncu maddesinin birinci fikrasina aykirilik halinde ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar, ikinci fikrasina aykirilik halinde besbin Yeni Türk Lirasindan az olmamak üzere, aykirilik olusturan tutarin yüzde biri tutarina kadar,

c) 10 uncu maddesi ve 11 inci maddesinin birinci fikrasina aykirilik halinde ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar,

d) 14 üncü maddesi hükümlerine aykirilik halinde onbin Yeni Türk Lirasindan ellibin Yeni Türk Lirasina kadar,

e) 18 inci maddesinin ikinci fikrasina aykirilik halinde ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar,

f) 24 üncü ve 25 inci maddelerine aykirilik halinde ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar,

g) 27 nci maddesinin birinci fikrasina aykirilik halinde onbin Yeni Türk Lirasindan ellibin Yeni Türk Lirasina kadar,

h) Ilgili maddelerine göre, Kurul tarafindan bu Kanuna dayanilarak alinan kararlara, çikarilan yönetmelik ve tebliglere ve yapilan diger düzenlemelere uyulmamasi halinde ikibin Yeni Türk Lirasindan onbin Yeni Türk Lirasina kadar veya aykirilik teskil eden tutarin yüzde biri oranina kadar,

idarî para cezasi uygulanir.

Bu Kanunda belirtilen para cezalari her yil basinda 5326 sayili Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri uyarinca artirilir.

Sahte belge düzenlenmesi

MADDE 36 - Gerçege aykiri olarak harcama belgesi, nakit ödeme belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne surette olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya baskasina yarar saglayanlar, iki yildan bes yila kadar hapis ve besbin güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Gerçege aykiri beyan, sözlesme ve eki belgelerde sahtecilik

MADDE 37 - Banka karti veya kredi kartini kaybettigi ya da çaldirdigi yolunda gerçege aykiri beyanda bulunarak karti bizzat kullanan veya baskasina kullandiran kart hamilleri ile bunlari bilerek kullananlar bir yildan üç yila kadar hapis ve ikibin güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Kredi karti veya üye isyeri sözlesmesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar veya sözlesme imzalamak amaciyla sahte belge ibraz edenler bir yildan üç yila kadar hapis cezasina mahkûm edilirler.

Izinsiz kart çikarma

MADDE 38 - Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen izinleri almaksizin kartli sistem kuran, kredi karti çikaran veya üye isyeri anlasmasi yapan veya ticaret unvanlari, her türlü belgeleri, ilân ve reklamlari veya kamuoyuna yaptiklari açiklamalarda bu islerle ugrastiklari izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kisiler ile tüzel kisilerin görevlileri bir yildan üç yila kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Birinci fikraya aykirilik halinde Kurumun, ilgili Cumhuriyet Bassavciligini muhatap talebi üzerine sulh ceza hâkimince, dava açilmasi halinde davaya bakan mahkemece isyerlerinin faaliyetleri ve reklamlari geçici olarak durdurulur, ilânlari toplatilir. Bu tedbirler, hâkim karari ile kaldirilincaya kadar devam eder. Bu kararlara karsi itiraz yolu açiktir.

Bilgi güvenligi yükümlülügüne aykiri davranilmasi

MADDE 39 - Bu Kanunun 8 inci maddesinin besinci fikrasi ve 23 üncü maddesi hükümlerine kasten aykiri hareket eden kuruluslar, üye isyerleri ve üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslarin islerini fiilen yöneten görevlileri ve islemi yapan kisiler, bir yildan üç yila kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Kartlarin kullanilmasi için zorunlu olup gizli kalmasi gereken kod numarasi, kart numarasi, sifre ya da kimligi belirleyici baska bir yöntemin dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya meslekte yetersizlik veya emir ve kurallara aykirilik nedeniyle açiga çikmasina neden olan kart çikaran kuruluslar, üye isyerleri ve üye isyeri anlasmasi yapan kuruluslarin islerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensuplari bin güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Bu Kanunun 31 inci maddesine aykiri davrananlar hakkinda bir yildan üç yila kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasi uygulanir.

Üye isyerlerinin cezaî sorumlulugu

MADDE 40 - Bu Kanunun 17 nci maddesinin birinci fikrasina, 18 inci maddesindeki banka karti ve kredi karti ile islem yapildigini gösteren isaretleri kaldirma yükümlülügüne ve 19 uncu maddesinin ikinci fikrasina aykiri hareket eden üye isyerlerinin islerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensuplari bin güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Denetimde istenilen bilgi ve belgeleri vermemek

MADDE 41 - Bu Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fikrasi uyarinca istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler ile bu bilgi ve belgeleri gerçege aykiri olarak verenler, üç aydan bir yila kadar hapis ve binbesyüz güne kadar adlî para cezasi ile cezalandirilirlar.

Kovusturma usûlü

MADDE 42 - Bu Kanunun 38 inci, 39 uncu ve 41 inci maddelerinde belirtilen suçlara iliskin sorusturma ve kovusturma yapilmasi, Kurum tarafindan Cumhuriyet Bassavciligina yazili basvuruda bulunulmasina baglidir. Bu basvuru muhakeme sarti niteligindedir. Bu fikra uyarinca yapilan sorusturmalar neticesinde açilan kamu davalarinda, basvuruda bulunmasi halinde Kurum, basvuru tarihinde müdahil sifatini kazanir.

Birinci fikra hükümlerine göre baslatilan sorusturmalar neticesinde Cumhuriyet savcilari kovusturmaya yer olmadigina karar verirlerse, bu karar Kuruma teblig edilir. Kurum, kendisine teblig edilecek bu kararlara karsi 5271 sayili Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraza yetkilidir. Kamu davasi açilmasi halinde, iddianamenin bir örnegi Kuruma teblig edilir.

Bu Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen suçtan dolayi ilgililerin Cumhuriyet Bassavciligina basvuru hakki saklidir.

ONBIRINCI BÖLÜM

Diger Hükümler

Kurumsal kredi kartlari

MADDE 43 - Bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fikrasi, 9 uncu, 12 nci, 24 üncü, 25 inci, 26 nci ve 44 üncü maddesi hükümleri tacirlere verilen kurumsal kredi kartlari hakkinda uygulanmaz.

Yetkili mahkeme ve merciler

MADDE 44 - Bu Kanunun uygulanmasiyla ilgili uyusmazliklarda kart hamilinin tüketici olmasi halinde, 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanir.

Kart çikaran kuruluslar tarafindan kart hamilleri aleyhine açilacak davalarda 1086 sayili Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun görev ve yetkiye iliskin hükümleri uygulanir.

Tebligat

MADDE 45 - Bu Kanun uyarinca kart hamiline ve kefillerine yapilacak ihtarlar 7201 sayili Tebligat Kanunu hükümleri sakli kalmak kaydiyla, sözlesmedeki veya basvuru formundaki adresine, kart hamilinin bu adresini degistirdigini bildirmis olmasi halinde ise bildirilen son adresine yapilir.

Katilma payi

MADDE 46 - Bankalar hariç olmak üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarinca faaliyet izni verilen kuruluslar bir önceki yil sonu bilanço toplaminin onbinde üçünü geçmemek üzere Kurulca belirlenecek oranda katilma payini Kuruma öderler.

Belirlenen süre içerisinde ödenmeyen katilma paylari 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu kuruluslarca Kuruma ödenen katilim payi tutarlari kurumlar vergisi matrahinin tespitinde gider olarak kabul edilir.

Parasal tutarlar

MADDE 47 - Para cezalarina iliskin hükümler hariç olmak üzere, bu Kanundaki parasal tutar ve sinirlardan her biri, her yil, Türkiye Istatistik Kurumu tarafindan açiklanan üretici fiyatlari endeksindeki artis oraninin gerektirdigi miktari geçmemek üzere Kurul karariyla artirilabilir.

Yönetmelikler

MADDE 48 - Bu Kanuna göre çikarilacak yönetmelikler bir yil içerisinde hazirlanarak Kurumca yürürlüge konulur.

GEÇICI MADDE 1 - Bu Kanun hükümleri kapsamina giren kuruluslar durumlarini bir yil içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorundadirlar.

GEÇICI MADDE 2 - Bankalar hariç olmak üzere, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte 4 üncü maddede belirtilen faaliyetlerde bulunan kuruluslar, anilan maddede öngörülen yönetmeligin yayimi tarihinden baslayarak üç ay içinde Kuruma basvurarak gerekli izinleri almak zorundadir.

GEÇICI MADDE 3 - Bu Kanunun kapsamindaki kart çikaran kuruluslar faiz hesaplamasina iliskin uygulamalarini üç ay, diger uygulamalarini ise bir yil içerisinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorundadirlar.

Ancak, 24 üncü maddenin üçüncü fikrasindaki asgarî tutar bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren alti ay yüzde on olarak uygulanir.

GEÇICI MADDE 4 – Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarih itibariyle, kendisine dönem sonu borcunun ödenmesi için ihtar çekilmis veya haklarinda icra takibi baslatilmis ya da 31/1/2006 tarihine kadar temerrüde düsmüs olan kredi karti borçlulari, altmis gün içerisinde ilgili kredi karti veren kurulusa veya avukatina yazili olarak, güncel tebligat adresi de belirtmek suretiyle müracaat ederek, borçlarini taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde, düzenlenecek ödeme plânini imzalamalari ve ilk taksiti de pesin ödemeleri sartiyla kendisine bildirilen son dönem borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yillik % 18 faiz orani üzerinden hesaplanacak borç tutarini; icra takibine konu olmus ise takip, dava masraf ve harçlari, vekâlet ücreti ile birlikte onsekiz esit taksitte ödeme hakkina sahip olurlar.

Temerrüt tarihindeki ana para borcu kart çikaran kurulus tarafindan kart hamiline o tarihte gönderilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutaridir.

Kredi karti borçlusunun bu maddenin birinci fikrasina uygun olarak alacakliya müracaat etmesi ve yapilan ödeme plâni dogrultusunda taksit tutarlarini ödemesi sartiyla, halihazirda yapilmis islemler baki kalmak kaydiyla icra islemleri durur, Icra ve Iflas Kanununda belirtilen süreler islemez.

Kredi karti borçlusu bu ödeme plânina karsi ancak, plân dogrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek kosulu ile itiraz yoluna basvurabilir.

Isbu geçici madde kapsaminda yeniden yapilandirilan borçlarda, borçlunun yapilandirma öncesi dönemde borca vaki itirazlari ortadan kalkar. Ödeme plâni uyarinca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.

Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile saglanan haklar ortadan kalkar ve bu Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip islemlerine devam edilir.

Isbu geçici madde Kanunun yürürlüge giris tarihinden önce yapilmis ödemeleri geri isteme hakki vermez.

Yürürlük

MADDE 49 - Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 50 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.